Unikanie kar dla przygotowujących podatki

Udostępnij:

Jako doradca podatkowy, podstawową kwestią, której należy unikać, jest to, czy byłeś "nierozsądny" w dniu podpisania deklaracji.

Nasz nacisk kładziemy na dyskusyjne pozycje zwrotu, ale temat kar dla preparatorów ma wiele aspektów, takich jak brak dostarczenia kopii, brak podpisania, brak dostarczenia ID, itp (Zobacz listę w sekcji 6695). Definicja przygotowującego zeznanie podatkowe skupia się na otrzymaniu wynagrodzenia za przygotowanie zeznania (sekcja 6694(f) powołując się na sekcję 7701(a)(36)).

W dyskusji pojawia się "rozsądna pozycja", fraza, która zasadniczo wymaga "znacznego autorytetu" dla pozycji raportowania na deklaracji. Kwestia ta pojawia się zwykle w okolicznościach spornych stanowisk. Re disclosure, see generally Form 8275 Rev. January 2021. Gdy stanowisko jest zajęte wbrew rozporządzeniu, patrz Formularz 8275-R (Rev. August 2013) i instrukcje.

Artykuły takie jak ten, prosto do Twojej skrzynki pocztowejDołącz

do naszego newslettera, aby uzyskać najnowsze trendy w księgowości, pomysły, wiadomości i technologie dostarczane bezpośrednio na Twój adres e-mail.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

"Formularz 8275 jest składany przez osoby fizyczne, korporacje, podmioty typu pass-through oraz osoby przygotowujące zeznania podatkowe.....

W przypadku pozycji przypisanych do podmiotu typu pass-through, ujawnienie powinno nastąpić na deklaracji podatkowej tego podmiotu. Jeśli podmiot nie dokona ujawnienia, partner (lub udziałowiec, itp.) może dokonać odpowiedniego ujawnienia tych pozycji." (Instructions to Form 8275).

W 2020 roku IRS ogólnie zaktualizował swoje wytyczne dotyczące tego, kiedy "odpowiednie ujawnienie" pozwoli uniknąć kary (Rev. Proc. 2020-54, 12/29/20, zaktualizowany przez Rev. Proc. 2021-52). Istnieją również kwestie skupiające się na posiadaniu "rozsądnej podstawy" dla pozycji zwrotu. W tym zakresie przepisy przewidują:

"Reasonable basis. Reasonable basis jest stosunkowo wysokim standardem sprawozdawczości podatkowej, to znaczy znacznie wyższym niż not frivolous or not patently improper. Standard rozsądnej podstawy nie jest spełniony przez stanowisko w sprawie zwrotu podatku, które jest jedynie dyskusyjne lub stanowi jedynie ubarwione roszczenie. Jeżeli stanowisko zwrotne jest w sposób uzasadniony oparte na jednym lub kilku organach określonych w sekcji 1.6662-4 lit. d) pkt 3) ppkt iii) (z uwzględnieniem znaczenia i przekonywalności organów oraz późniejszych zmian), stanowisko zwrotne zasadniczo spełnia standard uzasadnionej podstawy, nawet jeżeli może nie spełniać standardu istotnego organu określonego w sekcji 1.(Patrz sekcja 1.6662-4 lit. d) pkt 2) (patrz sekcja 1.6662-4 lit. d) pkt 3) ppkt ii) w odniesieniu do zasad dotyczących znaczenia, przekonywalności, późniejszych wydarzeń oraz wykorzystania dobrze uzasadnionej konstrukcji obowiązującego przepisu ustawowego dla celów kary za znaczne zaniżenie wartości). Ponadto wyjątek dotyczący uzasadnionej przyczyny i dobrej wiary zawarty w sekcji 1.6664-4 może zapewnić zwolnienie z kary za zaniedbanie lub lekceważenie zasad lub przepisów, nawet jeśli pozycja zwrotu nie spełnia standardu uzasadnionej podstawy." (Regs. 1.6662-3(b)(3)).

Nasz kontekst wymaga również spojrzenia w kierunku 20-procentowej kary za niedopłatę podatnika, która może być dodana do podatku (Sec. 6662(a)). Skupiamy się tutaj na podatniku i na tym, czy niedopłata przekracza większą z dwóch wartości: 10% podatku wymaganego do wykazania na deklaracji lub $5,000 (Sec. 6662(d)(1)(A)). Specjalne zasady mogą mieć zastosowanie przy określaniu niedopłat związanych z odliczeniami kwalifikowanego dochodu z działalności gospodarczej na podstawie sekcji 199A.

Zadawanie pytań

"Przygotowując zeznanie podatkowe za rok 2008 dla podatnika, Przygotowujący F zdaje sobie sprawę, że podatnik nie przedstawił formularza 1099-INT "Przychody z odsetek" dla konta bankowego, które przyniosło znaczny dochód podlegający opodatkowaniu w 2007 roku. Kiedy F zapytał o inne dochody, podatnik dostarczył F formularz 1099-INT w celu wykorzystania go do przygotowania zeznania podatkowego za 2008 rok. F nie wiedział, że podatnik posiadał dodatkowe konto bankowe, które generowało dochód podlegający opodatkowaniu w 2008 r., a podatnik nie ujawnił tej informacji osobie przygotowującej zeznanie podatkowe, pomimo ogólnego zapytania F o wszelkie inne dochody. F podpisał zeznanie podatnika jako osoba sporządzająca zeznanie podatkowe. F nie podlega karze na podstawie sekcji 6694." (Regs. 1.6694-1(e)'(3), Przykład 2).

Błędy przygotowującego

Specjaliści podatkowi ważą, dyskutują nasze obawy powyżej z dyskusyjnymi pozycjami zwrotu, stopniem wsparcia dla danej pozycji, itp. Jednakże, kwestia kary może pojawić się w przypadku nieumyślnego błędu.

Autor został poproszony o wyjaśnienie okoliczności IRS, kiedy pytanie (pytania) o karę pojawiło się w okolicznościach "tylko zapomniał" obejmujących wiele lat. Przygotowujący podpisał serię zmienionych deklaracji podmiotowych, w których powoływał się na kredyt i prawidłowo ujawnił wzrost dochodu do opodatkowania (zmniejszenie odliczenia) wynikający z powołania się na kredyt.

W tych okolicznościach było już za późno na przyznanie obniżonego kredytu, co pozwala uniknąć konieczności uwzględnienia zwiększenia dochodu do opodatkowania, które zwykle wynika z przyznania kredytu. Prawidłowo przygotowane zeznanie podatkowe zostało nawet dołączone do formularza 1040, ale wzrost dochodu do opodatkowania na formularzu 1040 został pominięty, mimo że kredyt został przyznany.

IRS obecnie zmaga się z tym, czy dochodzić kary i czy dochodzić sekcji 6694(a) lub (b), biorąc pod uwagę pominięcie, pomimo oczywistego ujawnienia w zmienionej deklaracji podmiotu dołączonej do zmienionego formularza 1040. Były komplikacje i okoliczności do omówienia, ale błąd w zasadzie wrócił do przygotowującego "po prostu zapomniał".

Wspominamy o tym w kontekście administrowania zwrotami. Na przykład, włączenie recenzji może być pomocne, biorąc pod uwagę potencjalną okoliczność "just forgot".

Kara dla preparatora jest niezależna od wszelkich spraw podatnika, choć moment ewentualnego egzaminu podatnika może wpłynąć na moment ewentualnej kary dla preparatora.

"Rozstrzygnięcie w sprawie kary dla preparatora jest prowadzone niezależnie od i bez względu na rozstrzygnięcie w sprawie podatku dochodowego. Sprawa podatkowa ma znaczenie dla sprawy dotyczącej kary dla preparatora tylko w takim zakresie, w jakim dochodzenie kary wymaga zaniżenia podatku." (Internal Revenue Manual, 4.10.6.8.2 (05-14-1999), IRS.gov.) Kary dla przygotowujących podlegają odwołaniu (patrz "Penalty Appeal Eligibility", IRS.gov.).

Ostrzeżenie dla przygotowującego/ Perspektywa przygotowującego

Czas na zbadanie i rozważenie wszelkich kwestii związanych z potencjalnymi karami dla osób przygotowujących zeznania podatkowe jest podczas procesu przygotowania i przeglądu, w celu zapewnienia komfortu (i uniknięcia kar) po podpisaniu zeznania. Jak już zauważyliśmy, podczas gdy potencjalne kary dla osób przygotowujących zeznania podatkowe są zazwyczaj uważane za kwestie, które należy rozważyć i zbadać, mogą one również stanowić potencjalne problemy w przypadku nieumyślnego przeoczenia. Podstawowe zasady rządzące takimi karami powinny być zrozumiałe dla każdego przygotowującego.