IASB przedstawia poprawione propozycje dotyczące tworzenia rezerw na straty kredytowe

Udostępnij:

Przez Franka Byrta

W komunikacie prasowym z 7 marca Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) poinformowała, że wydała poprawiony zestaw propozycji dotyczących modelu ujmowania strat kredytowych na instrumentach finansowych, który różni się od modelu zaproponowanego przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB).

Twórcy zasad rachunkowości pracowali nad jednolitym modelem, aby ulepszyć podejście oparte na poniesionych stratach w celu wykazania oczekiwanych strat kredytowych w ramach procesu konwergencji.

IASB stwierdziła, że projekt ekspozycji "Instrumenty finansowe: Expected Credit Losses, opiera się na modelu oczekiwanych strat kredytowych uzgodnionym wcześniej przez IASB i FASB", ale został uproszczony, aby odzwierciedlić informacje zwrotne otrzymane od zainteresowanych stron".

To uproszczenie ma na celu poprawę terminowości ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, powiedziała IASB, i stanowi "bardziej przyszłościowy model tworzenia rezerw".

"Wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej zarówno w skali międzynarodowej, jak i w Stanach Zjednoczonych, wykorzystują obecnie model poniesionych strat w celu określenia, kiedy utrata wartości jest rozpoznawana w odniesieniu do instrumentów finansowych" - powiedział IASB. "Model poniesionej straty wymaga, aby zdarzenie straty wystąpiło przed utworzeniem rezerwy i został wprowadzony w celu uniknięcia stosowania tzw. rezerw ogólnych 'big bath', które zniekształcały dokładne raportowanie wyników finansowych dla inwestorów."

IASB stwierdziła, że w czasie kryzysu finansowego model strat poniesionych był krytykowany za opóźnianie rozpoznawania strat oraz za niedokładne odzwierciedlanie strat kredytowych, których wystąpienia oczekiwano, stąd impuls do rewizji.

Zgodnie z modelem IASB", oczekiwane straty kredytowe są rozpoznawane w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych objętych zakresem propozycji od momentu ich powstania lub zakupu.

"Straty kredytowe oczekiwane w całym okresie życia są rozpoznawane, gdy jakość kredytowa instrumentu finansowego znacznie się pogorszy" - podała IASB. "Jest to znacznie niższy próg niż w przypadku dzisiejszego modelu strat poniesionych, który w praktyce powodował tworzenie rezerw tylko wtedy, gdy aktywa finansowe były bliskie niewykonania zobowiązania".

Zgodnie z dokumentem propozycji IASB",ujmowanie strat kredytowych nie byłoby już uzależnione od tego, czy jednostka po raz pierwszy zidentyfikuje zdarzenie straty kredytowej. Ponadto zakres informacji, które jednostka musi uwzględnić przy ocenie ryzyka kredytowego i pomiarze oczekiwanych strat kredytowych byłby szerszy."

"Nasze propozycje są uproszczoną wersją podejścia do oczekiwanych strat kredytowych, które pierwotnie opracowaliśmy wspólnie z FASB" - powiedział w komunikacie prasowym Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB. "Uważamy, że model ten prowadzi do bardziej terminowego ujmowania strat kredytowych. Jednocześnie pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia stratami w przód, co naszym zdaniem nie odzwierciedlałoby właściwie rzeczywistości gospodarczej."

IASB i FASB pracowały nad opracowaniem bardziej perspektywicznego modelu utraty wartości, który odzwierciedla oczekiwane straty kredytowe na wniosek Grupy dwudziestu ministrów finansów i prezesów banków centralnych (G20), Grupy Doradczej ds. Kryzysu Finansowego (FCAG) i innych.

Propozycja IASB będzie przedmiotem konsultacji publicznych przez okres 120 dni, przy czym okres komentarzy zakończy się 5 lipca 2013 roku.

FASB opublikowała osobno swój własny alternatywny model oczekiwanej straty kredytowej, Proposed Accounting Standards Update, Financial Instruments - Credit Losses (Subtopic 825-15), który jest dostępny do publicznego komentarza do 30 kwietnia.

Exposure Draft IASB jest częścią jej projektu zastąpienia MSR 39 "Instrumenty finansowe: Ujęcie i wycena. Nowe wymagania dotyczące rachunkowości utraty wartości zostaną dodane jako rozdział do MSSF 9 Instrumenty finansowe.

Wysoki poziom "Snapshot" podsumowujący propozycje jest dostępny do pobrania. Listy z komentarzami można składać na stronie internetowej MSSF.