FASB wydaje FAQ na temat propozycji ulepszenia rachunkowości dla bieżących oczekiwanych strat kredytowych

Udostępnij:

Przez Franka Byrta

25 marca Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) zamieściła na swojej stronie internetowej szesnastostronicowy dokument, który odpowiada na najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące proponowanej aktualizacji standardów rachunkowości "Instrumenty finansowe - straty kredytowe" (podtemat 825-15).

Exposure Draft, który został opublikowany 20 grudnia 2012 roku, jest częścią projektu konwergencji FASB z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w zakresie standardów instrumentów finansowych. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 30 kwietnia 2013 roku.

FASB stwierdziła, że jednym z wniosków wyciągniętych z globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. jest to, że inwestorzy potrzebują bardziej terminowego raportowania strat kredytowych na kredytach i innych instrumentach finansowych, dlatego też rada opracowała proponowane zmiany sprawozdawcze dla strat kredytowych. Model strat kredytowych ma na celu ustanowienie i udoskonalenie standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w celu dostarczenia użytecznych dla decyzji informacji inwestorom i innym użytkownikom sprawozdań finansowych.

Odchodząc od tradycyjnego modelu "strat poniesionych", proponowany przez FASB model sprawozdawczy wymagałby, aby oczekiwane straty kredytowe były szacowane na podstawie zdarzeń przeszłych, warunków bieżących oraz racjonalnych i możliwych do poparcia prognoz dotyczących przyszłości, czyli tzw. model "strat oczekiwanych".

Ale prawdopodobnie komplikując sprawy, IASB wydała swoją własną propozycję 7 marca, która przyjmuje inne podejście do utraty wartości kredytu niż FASB. IASB stwierdziła, że jej Exposure Draft, Financial Instruments: Oczekiwane straty kredytowe, opiera się na modelu oczekiwanych strat kredytowych uzgodnionym wcześniej przez IASB i FASB", ale został uproszczony w celu odzwierciedlenia informacji zwrotnych otrzymanych od zainteresowanych stron". To uproszczenie ma na celu poprawę terminowości ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, powiedział IASB, i stanowi "bardziej przyszłościowy model tworzenia rezerw".

Dokument FASB FAQ stwierdza: "Exposure Draft IASB z marca 2013 r. proponuje, aby jednostka ujmowała tylko część oczekiwanych strat kredytowych (mianowicie 12 miesięcy oczekiwanych strat kredytowych), dopóki nie zostanie spełniony określony wyzwalacz ujmowania (to znaczy, gdy nastąpiło znaczące pogorszenie jakości kredytu)." Różni się to od modelu FASB, ponieważ zdaniem FASB czekanie do momentu wystąpienia znaczącego pogorszenia jakości kredytu przed rozpoznaniem straty pokonuje cel przejścia z modelu strat poniesionych na model strat oczekiwanych.

"Kwota straty kredytowej, która jest ostatecznie ujmowana, byłaby taka sama zarówno w przypadku modelu utraty wartości FASB, jak i modelu IASB. Różnica dotyczy tego, kiedy straty, które są obecnie oczekiwane, zostałyby rozpoznane" - stwierdza FASB w dokumencie FAQ.

FASB powiedział, że spodziewa się rozmawiać z IASB tego lata na temat informacji zwrotnych, które otrzyma na temat swojego projektu ekspozycji z grudnia 2012 roku i projektu ekspozycji IASB z marca 2013 roku.

Dostęp do dokumentu FAQ FASB.

Powiązane artykuły:

  • IASB przedstawia zmienione propozycje dotyczące tworzenia rezerw na straty kredytowe
  • Przegląd FASB: Nowy model strat kredytowych
  • Propozycja FASB dotycząca modelu oczekiwanej straty kredytowej opublikowana 20 grudnia 2012 r.; termin zgłaszania uwag upływa 30 kwietnia 2013 r.